Abroad, Journey

เรื่องน่ารู้ก่อนเที่ยวพุกาม, ประเทศพม่า

เทียวพุกาม ดูพระอาทิตย์ขึ้นกันเถอะ เรื่องน่ารู้ก่อนจะมาเที่ยวพุกาม, พม่า – มาพม่า ถ้าจะมาเที่ยวไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องทำวีซ่าเสียเงิน…

Continue reading