Abroad, Asia, Journey

Pyin Oo Lwin : ชมเมืองแสนโรแมนติกกลางหุบเขาของพม่า (เมเมียว)

ใครจะรู้บ้างว่า ในประเทศพม่ามีเมืองที่ซ่อนตัวอยู่ท…

Continue reading