Abroad, Around Indonesia, Indonesia, Journey

ข้อควรรู้ก่อนมาเที่ยวอินโดนีเซีย

– อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิม ดังนั้นการใส่ก…

Continue reading