Abroad, Around Indonesia, Indonesia, Journey

ข้อควรรู้ก่อนมาเที่ยวอินโดนีเซีย

– อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิม ดังนั้นการใส่กางเกงขายาวหรือกระโปรงยาวเป็นเรื่องสมควร ถ้าต้องติดต่อราชการ หรือไปในที…

Continue reading