Abroad, Around Indonesia, Indonesia, Journey

ข้อควรรู้ก่อนมาเที่ยวอินโดนีเซีย

– อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิม ดังนั้นการใส่กางเกงขายาวหรือกระโปรงยาวเป็นเรื่องสมควร ถ้าต้องติดต่อราชการ หรือไปในที่สำคัญๆ เพื่อความเรียบร้อย – อินโดนีเซียใช้เต้าเสียบแบบ 2 หัวกลม…

Continue reading