Book, Diary

หนังสือ…เล่าเรื่องอิเหนา

มีโอกาสได้อ่านหนังสือเรื่อง “เล่าเรื่องอิเหนา” ซึ่งมีการเล่าเรื่องและเรียบเรียงโดย รศ.วิเชียร เกษประทุม ของสำนักพิมพ์พัฒ…

Continue reading