Mac, Technology

เมื่อเปลี่ยนใจมาใช้ Mac

อยากจะบอกว่า บล็อกนี้ เจลจะเล่าเรื่องประสบการณ์คอมแมกเครื่องแรกของเจลค่ะ เจลมีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple มาก่อน โดยสิ่งแรกที่เจลใช้เนี่ยก็คือ iPad ค่ะ ซึ่งเครื่องแรกนี้…

Continue reading